PINYIN

DEFINITION
  • to amuse
EXAMPLE
娱乐 / yú lè
to entertain / to amuse / entertainment / recreation / amusement / hobby / fun / joy