heading for vietnamese - mandarin corner

Các video học tiếng Trung

Các video hội thoại tiếng Trung thực tế

Trở thành người hỗ trợ cho Mandarin Corner
  • Tải xuống: PDF, video và audio trên trang Mandarin Corner
  • Bao gồm: các nội dung tải xuống trên trang Tiếng Việt – Mandarin Corner (trang này)
  • Hội viên suốt đời: tải xuống các nội dung của Mandarin Corner hiện có và trong tương lai
  • Trở thành người hỗ trợ cho Mandarin Corner

Nội dung tải xuống MIỄN PHÍ dành cho đối tượng không phải người hỗ trợ
100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50) - MIỄN PHÍ
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)-MIỄN PHÍ
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50) - MIỄN PHÍ

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100) - MIỄN PHÍ
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100) - MIỄN PHÍ
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)- MIỄN PHÍ

Một vòng quanh Hong Kong

• Video - Một vòng quanh Hong Kong - MIỄN PHÍ
• Audio - Một vòng quanh Hong Kong - MIỄN PHÍ
• PDF - Một vòng quanh Hong Kong - MIỄN PHÍ