Get Instant Access to

All the PDFs, Audio and Videos

On Vietnamese-Mandarin Corner

For only

$20
Các video học tiếng Trung

Các video hội thoại tiếng Trung thực tế

Trở thành người hỗ trợ cho Mandarin Corner
  • Tải xuống: PDF, video và audio trên trang Mandarin Corner
  • Bao gồm: các nội dung tải xuống trên trang Tiếng Việt – Mandarin Corner (trang này)
  • Hội viên suốt đời: tải xuống các nội dung của Mandarin Corner hiện có và trong tương lai
  • Trở thành người hỗ trợ cho Mandarin Corner

Tải miễn phí

Học tiếng trung - 600 từ vựng HSK 1, 2, 3 kèm ví dụ

HSK 1 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 1 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ
• Audio - HSK 1 Toàn bộ bài học về từ vựng kèm 150 câu mẫu - MIỄN PHÍ
• PDF - HSK 1 Toàn bộ bài học về từ vựng kèm 150 câu mẫu - MIỄN PHÍ

HSK 2 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 2 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ
• Audio - HSK 2 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ
• PDF - HSK 2 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ

HSK 3 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 3 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ
• Audio - HSK 3 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ
• PDF - HSK 3 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - MIỄN PHÍ

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50) - MIỄN PHÍ
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)-MIỄN PHÍ
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50) - MIỄN PHÍ

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100) - MIỄN PHÍ
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100) - MIỄN PHÍ
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)- MIỄN PHÍ

Một vòng quanh Hong Kong

• Video - Một vòng quanh Hong Kong - MIỄN PHÍ
• Audio - Một vòng quanh Hong Kong - MIỄN PHÍ
• PDF - Một vòng quanh Hong Kong - MIỄN PHÍ