Ω Vocabulary in This Flashcard Set:

able (to be) néng
angry (to be) 生气 shēng qì
answer (to) 回答 huí dá
appear (to) 出现 chū xiàn
arrive (to) dào
ask (to) wèn
attend (to) 参加 cān jiā
bathe (to) 洗澡 xǐ zǎo
be (to) shì
begin (to) 开始 kāi shǐ
believe (to) 相信 xiāng xìn
blow (to) 刮风 guā fēng
borrow (to) jiè
bring (to) dài
brush teeth (to) 刷牙 shuā yá
buy (to) mǎi
call (to) jiào
can huì
can (to have the permission) 可以 kě yǐ
carve (to)
change (to) huàn
choose (to) 选择 xuǎn zé
clean (to) 打扫 dǎ sǎo
climb up (to) 爬上 pá shàng
come (to) lái
come back (to) huí
compare (to) 比较 bǐ jiào
concern (to) 关心 guān xīn
connect (to) jiē
cry (to)
dance (to) 跳舞 tiào wǔ
dare (to) gǎn
decide (to) 决定 jué dìng
discover (to) 发现 fā xiàn
divide (to) fēn
do (to) zuò
drink (to)
eat (to)  chī

effort in (to put) 努力 nǔ lì
enter (to) jìn
examine (to) 检查 jiǎn chá
express (to) 表示 biǎo shì
finish (to) wán
finish (to) 结束 jié shù
finish (to) 完成 wán chéng
follow (to) gēn
forget (to) 忘记 wàng jì
get over (to) yuè
get up (to) 起床 qǐ chuáng
give (to) gěi
give or to send (to) sòng
go (to)
go out (to) chū
good-bye 再见 zài jiàn
grow (to) zhǎng
have (to) yǒu
help (to) 帮助 bāng zhù
help (to) 帮忙 bāng máng
hold (to) 举行 jǔ xíng
hope (to) 希望 xī wàng
hungry (to be) 饿 è
improve (to) 提高 tí gāo
introduce (to) 介绍 jiè shào
it doesn't matter 没关系 méi guān xi
know (to) 认识 rèn shi
know (to) 知道 zhī dào
know (to) 了解 liǎo jiě
late (to be) 迟到 chí dào
leave (to) 离开 lí kāi
let (to) ràng
like (to) 喜欢 xǐ huan
listen (to) tīng
live (to) zhù
look after (to) 照顾 zhào gu
look at (to) kàn
look for (to) zhǎo
love (to) ài
make (to) 使 shǐ
marry (to) 结婚 jié hūn
meet (to) 见面 jiàn miàn
meet (to) 遇到 yù dào
move (to) bān
must 必须 bì xū
need (to) 需要 xū yào
online (to get) 上网 shàng wǎng
open (to) kāi
pass (to) 经过 jīng guò
perform (to) 表演 biǎo yǎn
play (to) wán
play football (to) 踢足球 tī zú qiú
please qǐng
possible (to be) 可能 kě néng
practice (to) 练习 liàn xí
prepare (to) 准备 zhǔn bèi
put (to) fàng
rain (to) 下雨 xià yǔ
read (to)
relax (to) 放心 fàng xīn
remember (to) 记得 jì de
require (to) 要求 yāo qiú
rest (to) 休息 xiū xi
review (to) 复习 fù xí
ride (to)
run (to) 跑步 pǎo bù
sad (to be) 难过 nán guò
say (to) 说话 shuō huà
scared (to be) 害怕 hài pà
see (to) 看见 kàn jiàn
sell (to) mài
shut (to) guān
sick (to get) 生病 shēng bìng
sing (to) 唱歌 chàng gē
sit (to) zuò
sleep (to) 睡覺 shuì jiào
smile (to) xiào
solve (to) 解决 jiě jué
sorry 对不起 duì bu qǐ
speak (to) jiǎng
stand (to) zhàn
study (to) 学习 xué xí
swim (to) 游泳 yóu yǒng
teach (to) jiāo
tell (to) 告诉 gào su
thanks 谢谢 xiè xie
think (to) xiǎng
think (to) 觉得 jué de
think (to) 认为 rèn wéi
think (wrongly) (to) 以为 yǐ wéi
to make a telephone call 打电话 dǎ diàn huà
travel (to) 旅游 lǚ yóu
understand (to) dǒng
use (to) yòng
wait (to) děng
walk (to) zǒu
want or will (to) yào
wash (to)
wear (to) 穿 chuān
welcome (to) 欢迎 huān yíng
wish (to) zhù
work (to go to) 上班 shàng bān
work (to) 工作 gōng zuò
work out (to) 运动 yùn dòng
work out (to) 锻炼 duàn liàn
worry (to) 担心 dān xīn
worry (to) 着急 zháo jí
write (to) xiě
you're welcome 不客气 bù kè qi