Download Page for Vietnamese-Mandarin Corner

Bookmark This Page

You Need to Complete All Downloads within One Week

Các video học tiếng Trung

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 1 (1 đến 50)

100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)

• Video - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)
• Audio - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)
• PDF - 100 từ vựng thương vụ thiết yếu kèm mẫu câu – Phần 2 (51 đến 100)

42 mẫu câu thiết yếu

• Video - 42 mẫu câu thiết yếu
• Audio - 42 mẫu câu thiết yếu
• PDF - 42 mẫu câu thiết yếu

HSK 1 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 1 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 1 Toàn bộ bài học về từ vựng kèm 150 câu mẫu
• PDF - HSK 1 Toàn bộ bài học về từ vựng kèm 150 câu mẫu

HSK 2 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 2 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 2 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• PDF - HSK 2 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 150 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

HSK 3 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 3 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 3 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• PDF - HSK 3 – Khoá Học Hoàn Chỉnh 300 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

• Video - HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• Audio - HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ
• PDF - HSK 4 - Khoá Học Hoàn Chỉnh 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ

HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT

• Video - HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT
• Audio - HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT
• PDF - HSK 4 Khoá Học Hoàn Chỉnh: 600 Từ Vựng và Câu Ví Dụ - ĐỀU ĐƯỢC ĐỌC LÊN BẰNG TIẾNG VIỆT

HSK 5 - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)

• Video - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)
• Audio - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)
• PDF - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 1 (1-600)

HSK 5 - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)

• Video - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)
• Audio - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)
• PDF - Từ vựng HSK 5 kèm ví dụ - Phần 2 (601-1300)

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #1 từ 1 đến 100

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #2 từ 101 đến 200

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #3 từ 201 đến 300

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #4 từ 301 đến 400

500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500

• Video - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500
• Audio - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500
• PDF - 500 Từ Vựng Tiếng Trung Cơ Bản Kèm CÂU VÍ DỤ - Video #5 từ 401 đến 500

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1-100 - Video #1

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 101-200 - Video #2

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 201-300 - Video #3

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 301-400 - Video #4

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 401-500 - Video #5

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600 - Video #6

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600 - Video #6
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 501-600

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700 - Video #7

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700 - Video #7
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 601-700

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800 - Video #8

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800 - Video #8
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 701-800

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900 - Video #9

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900 - Video #9
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 801-900

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 901-1000 - Video #10

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 901-1000 - Video #10
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 901 – 1000
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 901 – 1000

Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1001-1100 - Video #11

• Video - Từ vựng HSK 6 kèm câu mẫu 1001-1100 - Video #11
• Audio - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1001 – 1100
• PDF - Từ vựng HSK 6 kèm câu ví dụ 1001 – 1100

DŨNG CẢM LÊN TIẾNG - Học tiếng Trung qua câu chuyện tốc độ chậm

• Video - DŨNG CẢM LÊN TIẾNG
• Audio - DŨNG CẢM LÊN TIẾNG
• PDF - DŨNG CẢM LÊN TIẾNG

Giữ Sĩ Diện - Học tiếng Trung qua câu chuyện tốc độ chậm

• Video - Giữ Sĩ Diện
• Audio - Giữ Sĩ Diện
• PDF - Giữ Sĩ Diện

50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ

• Video - 50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ
• Audio - 50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ
• PDF - 50 Động Từ Chỉ Hoạt Động Trong Tiếng Trung Kèm Ví Dụ

Các video hội thoại tiếng Trung thực tế

Căn hộ của mình ở Trung Quốc

• Video - Căn hộ của mình ở Trung Quốc
• Audio - Căn hộ của mình ở Trung Quốc
• PDF - Căn hộ của mình ở Trung Quốc

Một vòng quanh Hong Kong

• Video - Một vòng quanh Hong Kong
• Audio - Căn hộ của mình ở Trung Quốc
• PDF - Căn hộ của mình ở Trung Quốc

Đạp xe xuống phố

• Video - Đạp xe xuống phố
• Audio - Đạp xe xuống phố

• PDF - Đạp xe xuống phố

Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?

• Video - Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?
• Audio - Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?

• PDF - Con gái Trung Quốc thích kiểu con trai như thế nào?

Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc

• Video - Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc
• Audio - Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc
• PDF - Một vòng quanh khu chợ đồ tươi ở Trung Quốc

Dạo Một Vòng Quanh Macao

• Video - Dạo Một Vòng Quanh Macao
• Audio - Dạo một vòng quanh Macao
• PDF - Dạo một vòng quanh Macao

Dạo Quanh Vùng Quê ở Trung Quốc

• Video - Dạo quanh vùng quê ở Trung Quốc
• Audio - Dạo quanh vùng quê ở Trung Quốc
• PDF - Dạo quanh vùng quê ở Trung Quốc

Đi Dạo Dưới Mưa

• Video - Đi Dạo Dưới Mưa
• Audio - Đi Dạo Dưới Mưa
• PDF - Đi Dạo Dưới Mưa

Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê

• Video - Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê
• Audio - Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê
• PDF - Ghé Thăm Nhà Mình ở Quê

Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc

• Video - Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc
• Audio - Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc
• PDF - Một Vòng Quanh Ngôi Làng Của Mình ở Trung Quốc

Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình

• Video - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình
• Audio - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình
• PDF - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình

Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc

• Video - Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc
• Audio - Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc
• PDF - Tiêu chuẩn cái đẹp của người Trung Quốc

Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình

• Video - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình
• Audio - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình
• PDF - Một cô gái yêu thích leo núi kể về cuộc đời mình

Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão

• Video - Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão
• Audio - Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão
• PDF - Đi Dạo Bộ Sau Trận Bão

Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào?

• Video - Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào?
• Audio - Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào
• PDF - Con Trai Trung Quốc Thích Kiểu Con Gái Như Thế Nào