Download Page for Thai-Mandarin Corner

Bookmark This Page and REFRESH IT OCCASIONALLY to see the latest downloads (provided free)

quick links

เรียนรู้ภาษาจีน

42 รูปแบบประโยคสำคัญ

• Video - 42 รูปแบบประโยคสำคัญ
• Audio - 42 รูปแบบประโยคสำคัญ
• PDF - 42 รูปแบบประโยคสำคัญ

คำกริยาภาษาจีน 50 คำพร้อมประโยคตัวอย่าง

• Video - คำกริยาภาษาจีน 50 คำพร้อมประโยคตัวอย่าง
• Audio - คำกริยาภาษาจีน 50 คำพร้อมประโยคตัวอย่าง
• PDF - คำกริยาภาษาจีน 50 คำพร้อมประโยคตัวอย่าง

หัดพูดภาษาจีนด้วยการใช้ตัวอย่างรูปแบบประโยค 100

• Video - หัดพูดภาษาจีนด้วยการใช้ตัวอย่างรูปแบบประโยค 100
• Audio - หัดพูดภาษาจีนด้วยการใช้ตัวอย่างรูปแบบประโยค 100
• PDF - หัดพูดภาษาจีนด้วยการใช้ตัวอย่างรูปแบบประโยค 100

100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1-50)

• Video - 100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1-50)
• Audio - 100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1-50)
• PDF - 100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1-50)

100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 2 (51-100)

• Video - 100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 2 (51-100)
• Audio - 100 คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 2 (51-100)
• PDF - 100 คำศัพท์สำคัญทางธุรกิจพร้อมประโยคตัวอย่าง – ตอนที่ 2 (51 ถึง 100)

HSK 1 หลักสูตรครบวงจร: 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น

• Video - HSK 1 หลักสูตรครบวงจร: 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น
• Audio - HSK 1 - หลักสูตรครบวงจร 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น
• PDF - HSK 1 - หลักสูตรครบวงจร 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น

HSK 2 หลักสูตรครบวงจร: 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น

• Video - HSK 2 หลักสูตรครบวงจร: 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น
• Audio - HSK 2 หลักสูตรครบวงจร: 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น - เรียนรู้ภาษาจีน
• PDF - HSK 2 หลักสูตรครบวงจร: 150 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น - เรียนรู้ภาษาจีน

HSK 3 หลักสูตรครบวงจร: 300 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น

• Video - HSK 3 หลักสูตรครบวงจร: 300 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น
• Audio - HSK 3 หลักสูตรครบวงจร: 300 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง
• PDF - HSK 3 หลักสูตรครบวงจร: 300 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง

HSK 4 หลักสูตรครบวงจร: 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น

• Video - HSK 4 หลักสูตรครบวงจร: 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น
• Audio - HSK 4 - หลักสูตรครบวงจร - 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง
• PDF - HSK 4 - หลักสูตรครบวงจร - 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง

HSK 4 หลักสูตรครบวงจร: 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - ภาษาจีนระดับเริ่มต้น - with Thai Prompts

• Video - HSK 4 หลักสูตรครบวงจร: 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - with Thai Prompts
• Audio - HSK 4 หลักสูตรครบวงจร 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - With Thai Prompts
• PDF - HSK 4 หลักสูตรครบวงจร 600 คำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง - With Thai Prompts

HSK 5 คำศัพท์ภาษาจีน - ฉบับสมบูรณ์ พร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1 to 600)

• Video - HSK 5 คำศัพท์ภาษาจีน - ฉบับสมบูรณ์ พร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1 to 600)
• Audio - คำศัพท์ภาษาจีน HSK 5 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1 to 600)
• PDF - คำศัพท์ภาษาจีน HSK 5 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมประโยคตัวอย่าง ตอนที่ 1 (1 to 600)

HSK 5 - หลักสูตรที่ครอบคลุม - ตอนที่ 2 (601-1300)

• Video - HSK 5 - หลักสูตรที่ครอบคลุม - ตอนที่ 2 (601-1300)
• Audio - HSK 5 - หลักสูตรที่ครอบคลุม - ตอนที่ 2 (601-1300)
• PDF - HSK 5 - หลักสูตรที่ครอบคลุม - ตอนที่ 2 (601-1300)

บทสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์จริง

 เดินเล่น รอบฮ่องกง

• Video - เดินเล่น รอบฮ่องกง
• Audio - เดินเล่น รอบฮ่องกง
• PDF - เดินเล่น รอบฮ่องกง

ปั่นจักรยานไปตัวเมืองในจีน

• Video - ปั่นจักรยานไปตัวเมืองในจีน
• Audio - ปั่นจักรยานไปตัวเมืองในจีน
• PDF - ปั่นจักรยานไปตัวเมืองในจีน

อพาร์ทเม้นท์ของฉันในจีน

• Video - อพาร์ทเม้นท์ของฉันในจีน
• Audio - อพาร์ทเม้นท์ของฉันในจีน
• PDF - อพาร์ทเม้นท์ของฉันในจีน

เดินเที่ยวชม หมู่บ้านในชนบทจีน

• Video - เดินเที่ยวชม หมู่บ้านในชนบทจีน
• Audio - เดินเที่ยวชม หมู่บ้านในชนบทจีน
• PDF - เดินเที่ยวชม หมู่บ้านในชนบทจีน

เดินเที่ยวกลางสายฝนในจีน

• Video - เดินเที่ยวกลางสายฝนในจีน
• Audio - เดินเที่ยวกลางสายฝนในจีน
• PDF - เดินเที่ยวกลางสายฝนในจีน

เดินเที่ยวชมหมู่บ้านคนจีน

• Video - เดินเที่ยวชมหมู่บ้านคนจีน
• Audio - เดินเที่ยวชมหมู่บ้านคนจีน
• PDF - เดินเที่ยวชมหมู่บ้านคนจีน

มาตรฐานความงามของคนจีน

• Video - มาตรฐานความงามของคนจีน
• Audio - มาตรฐานความงามของคนจีน
• PDF - มาตรฐานความงามของคนจีน

สาวจีนชอบหนุ่มประเภทไหน

• Video - สาวจีนชอบหนุ่มประเภทไหน
• Audio - สาวจีนชอบหนุ่มประเภทไหน
• PDF - สาวจีนชอบหนุ่มประเภทไหน

พาทัวร์ไปเที่ยวบ้านของฉันในหมู่บ้านคนจีน

• Video - พาทัวร์ไปเที่ยวบ้านของฉันในหมู่บ้านคนจีน
• Audio - พาทัวร์ไปเที่ยวบ้านของฉันในหมู่บ้านคนจีน
• PDF - พาทัวร์ไปเที่ยวบ้านของฉันในหมู่บ้านคนจีน

คุณอยากออกเดทกับสาวจีนจริงหรือไม่?

• Video - คุณอยากออกเดทกับสาวจีนจริงหรือไม่?
• Audio - คุณอยากออกเดทกับสาวจีนจริงหรือไม่?
• PDF - คุณอยากออกเดทกับสาวจีนจริงหรือไม่?

เดินตลาดสดในจีน

• Video - เดินตลาดสดในจีน
• Audio - เดินตลาดสดในจีน
• PDF - เดินตลาดสดในจีน

เดินเล่นรอบมาเก๊า

• Video - เดินเล่นรอบมาเก๊า
• Audio - เดินเล่นรอบมาเก๊า
• PDF - เดินเล่นรอบมาเก๊า