PINYIN

shān

DEFINITION
to delete
EXAMPLE
删除 / shān chú
to delete / to cancel