Ω Vocabulary in This Flashcard Set:

add (to) 加 (上) jiā (shàng)
algebra 代数 dài shù
by (e.g., the photo is 4 by 5) chéng
calculus 微积分 wēi jī fēn
decimal point 小数点 xiǎo shù diǎn
denominator 分母 fēn mǔ
divide (to) 除以 chú yǐ
equal sign 等号 děng hào
equals 等于 děngyú
fraction 分数 fēn shù
geometry 几何学 jǐ hé xué
is (mathematical result [e.g., 3-2 is 1] )
math 数学 shù xué
minus jiǎn
multiplication table 九九乘法表 jiǔ jiǔ chéng fǎ biǎo
multiply (to) 乘以 chéng yǐ
numerator (of a fraction) 分子 fēn zǐ
percentage 百分比 bǎi fēn bǐ
percentage (expressed with %) 百分数 bǎi fēn shù
point (decimal point when used in number)  diǎn
square root 平方根 píng fāng gēn
symbol (e.g., in math) 符号 fú hào
to indicate a fraction (e.g., 九分之一 [jiǔ fēn zhī yī] = one ninth) 分之 fēn zhī
to indicate a percent of 100 (e.g., 百分之七十 [bǎi fēn zhī qī shí] = 70%) 百分之... bǎi fēn zhī ....
trigonometry 三角学 sān jiǎo xué