Video Transcript

Become a Mandarin Corner Supporter to access video transcripts that allows you to copy and paste to create your own flashcards or other personal documents.

Avoid fonts problems! Access copy and paste text by going to the appropriate tab in

Listen to Audio with Transcripts

Timestamps

1 阿姨 āyí 0:58
2 啊 a 1:33
3 矮 ǎi 2:04
4 爱好 àihào 2:34
5 安静 ānjìng 3:07
6 把 bǎ 3:37
7 班 bān 4:13
8 搬 bān 4:43
9 办法 bànfǎ 5:10
10 办公室 bàngōngshì 5:43
11 半 bànge 6:15
12 帮忙 bāngmáng 6:45
13 包 bāo 7:12
14 饱 bǎo 7:39
15 北方 běifāng 8:13
16 被 bèi 8:49
17 鼻子 bízi 9:18
18 比较 bǐjiào 9:45
19 比赛 bǐsài 10:23
20 笔记本电脑 bǐjìběn diànnǎo 10:58
21 必须 bìxū 11:34
22 变化 biànhuà 12:08
23 别人 biéren 12:41
24 冰箱 bīngxiāng 13:12
25 不但…而且… búdàn…érqiě… 13:44
26 菜单 càidān 14:25
27 参加 cānjiā 14:52
28 草 cǎo 15:27
29 层 céng 15:59
30 差 chà 16:28
31 超市 chāoshì 16:57
32 衬衫 chènshān 17:31
33 成绩 chéngjì 18:01
34 城市 chéngshì 18:36
35 迟到 chídào 19:09
36 除了 chúle 19:38
37 船 chuán 20:08
38 春天 chūntiān 20:40
39 词典 cídiǎn 21:12
40 聪明 cōngming 21:45
41 打扫 dǎsǎo 22:18
42 打算 dǎsuàn 22:49
43 带 dài 23:20
44 担心 dānxīn 23:52
45 蛋糕 dàngāo 24:22
46 当然 dāngrán 24:55
47 地 de 25:30
48 灯 dēng 26:01
49 地方 dìfang 26:30
50 地铁 dìtiě 27:01
51 地图 dìtú 27:31
52 电梯 diàntī 28:00
53 电子邮件 diànzǐyóujiàn 28:32
54 东 dōng 29:07
55 冬天 dōngtiān 29:42
56 动物 dòngwù 30:16
57 短 duǎn 30:45
58 段 duàn 31:15
59 锻炼 duànliàn 31:51
60 多么 duōme 32:33
61 饿 è 33:07
62 耳朵 ěrduo 33:37
63 发 fā 34:09
64 发烧 fāshāo 34:41
65 发现 fāxiàn 35:15
66 方便 fāngbiàn 35:51
67 放 fàng 36:28
68 放心 fàngxīn 37:00
69 分 fēn 37:33
70 附近 fùjìn 38:08
71 复习 fùxí 38:44
72 干净 gānjìng 39:20
73 感冒 gǎnmào 39:52
74 感兴趣 gǎnxìngqù 40:28
75 刚才 gāngcái 40:58
76 个子 gèzi 41:26
77 根据 gēnjù 41:56
78 跟 gēn 42:27
79 更 gèng 42:54
80 公斤 gōngjīn 43:33
81 公园 gōngyuán 44:08
82 故事 gùshi 44:38
83 刮风 guāfēng 45:12
84 关 guān 45:45
85 关系 guānxi 46:13
86 关心 guānxīn 46:43
87 关于 guānyú 47:19
88 国家 guójiā 47:55
89 过 guò 48:27
90 过去 guòqù 48:56
91 还是 háishi 49:27
92 害怕 hàipà 49:59
93 黑板 hēibǎn 50:31
94 后来 hòulái 51:02
95 护照 hùzhào 51:40
96 花 huā 52:15
97 花 huā 52:46
98 画 huà 53:15
99 坏 huài 53:48
100 欢迎 huānyíng 54:27
101 还 huán 54:56
102 环境 huánjìng 55:30
103 换 huàn 56:08
104 黄河 Huáng Hé 56:43
105 回答 huídá 57:14
106 会议 huìyì 57:43
107 或者 huòzhě 58:12
108 几乎 jīhū 58:49
109 机会 jīhuì 59:21
110 极了 jíle 59:51
111 记得 jìde 1:00:20
112 季节 jìjié 1:00:51
113 检查 jiǎnchá 1:01:28
114 简单 jiǎndān 1:02:06
115 见面 jiànmiàn 1:02:39
116 健康 jiànkāng 1:03:08
117 讲 jiǎng 1:03:40
118 教 jiāo 1:04:15
119 角 jiǎo 1:04:45
120 脚 jiǎo 1:05:25
121 接 jiē 1:06:04
122 街道 jiēdào 1:06:35
123 节目 jiémù 1:07:04
124 节日 jiérì 1:07:36
125 结婚 jiéhūn 1:08:08
126 结束 jiéshù 1:08:40
127 解决 jiějué 1:09:12
128 借 jiè 1:09:41
129 经常 jīngcháng 1:10:13
130 经过 jīngguò 1:10:44
131 经理 jīnglǐ 1:11:16
132 久 jiǔ 1:11:54
133 旧 jiù 1:12:25
134 句子 jùzi 1:13:04
135 决定 juédìng 1:13:35
136 可爱 kě’ài 1:14:08
137 渴 kě 1:14:42
138 刻 kè 1:15:15
139 客人 kèrén 1:15:44
140 空调 kōngtiáo 1:16:18
141 口 kǒu 1:16:54
142 哭 kū 1:17:30
143 裤子 kùzi 1:18:02
144 筷子 kuàizi 1:18:31
145 蓝 lán 1:19:02
146 老 lǎo 1:19:35
147 离开 líkāi 1:20:04
148 礼物 lǐwù 1:20:36
149 历史 lìshǐ 1:21:07
150 脸 liǎn 1:21:39
151 练习 liànxí 1:22:13
152 辆 liàng 1:22:44
153 聊天 liáotiān 1:23:13
154 了解 liǎojiě 1:23:43
155 邻居 línjū 1:24:26
156 留学 liúxué 1:24:59
157 楼 lóu 1:25:44
158 绿 lǜ 1:26:18
159 马 mǎ 1:26:48
160 马上 mǎshàng 1:27:20
161 满意 mǎnyì 1:27:50
162 帽子 màozi 1:28:22
163 米 mǐ 1:28:59
164 面包 miànbāo 1:29:32
165 明白 míngbai 1:30:05
166 拿 ná 1:30:35
167 奶奶 nǎinai 1:31:11
168 南方 nánfāng 1:31:39
169 难 nán 1:32:19
170 难过 nánguò 1:32:49
171 年级 niánjí 1:33:22
172 年轻 niánqīng 1:33:56
173 鸟 niǎo 1:34:29
174 努力 nǔlì 1:34:58
175 爬山 páshān 1:35:33
176 盘子 pánzi 1:36:08
177 胖 pàng 1:36:36
178 皮鞋 píxié 1:37:11
179 啤酒 píjiǔ 1:37:45
180 瓶子 píngzi 1:38:20
181 其实 qíshí 1:38:49
182 其他 qítā 1:39:29
183 奇怪 qíguài 1:40:10
184 骑 qí 1:40:47
185 起飞 qǐfēi 1:41:23
186 起来 qǐlai 1:41:57
187 清楚 qīngchu 1:42:35
188 请假 qǐngjià 1:43:13
189 秋天 qiūtiān 1:43:53
190 裙子 qúnzi 1:44:27
191 然后 ránhòu 1:45:01
192 热情 rèqíng 1:45:38
193 认为 rènwéi 1:46:10
194 认真 rènzhēn 1:46:45
195 容易 róngyì 1:47:17
196 如果 rúguǒ 1:47:54
197 伞 sǎn 1:48:29
198 上网 shàngwǎng 1:48:57
199 生气 shēngqì 1:49:28
200 声音 shēngyīn 1:50:00
201 世界 shìjiè 1:50:35
202 试 shì 1:51:05
203 瘦 shòu 1:51:41
204 叔叔 shūshu 1:52:10
205 舒服 shūfu 1:52:42
206 树 shù 1:53:23
207 数学 shùxué 1:53:53
208 刷牙 shuāyá 1:54:29
209 双 shuāng 1:55:01
210 水平 shuǐpíng 1:55:35
211 司机 sījī 1:56:08
212 太阳 tàiyáng 1:56:41
213 特别 tèbié 1:57:19
214 疼 téng 1:58:00
215 提高 tígāo 1:58:34
216 体育 tǐyù 1:59:08
217 甜 tián 1:59:45
218 条 tiáo 2:00:11
219 同事 tóngshì 2:00:50
220 同意 tóngyì 2:01:26
221 头发 tóufa 2:01:55
222 突然 tūrán 2:02:34
223 图书馆 túshūguǎn 2:03:05
224 腿 tuǐ 2:03:38
225 完成 wánchéng 2:04:04
226 碗 wǎn 2:04:45
227 万 wàn 2:05:15
228 忘记 wàngjì 2:05:55
229 为 wèi 2:06:24
230 为了 wèile 2:06:54
231 位 wèi 2:07:25
232 文化 wénhuà 2:07:54
233 西 xī 2:08:25
234 习惯 xíguàn 2:08:55
235 洗手间 xǐshǒujiān 2:09:25
236 洗澡 xǐzǎo 2:09:56
237 夏天 xiàtiān 2:10:29
238 先 xiān 2:11:04
239 相信 xiāngxìn 2:11:41
240 香蕉 xiāngjiāo 2:12:16
241 向 xiàng 2:12:47
242 像 xiàng 2:13:19
243 小心 xiǎoxīn 2:13:49
244 校长 xiàozhǎng 2:14:16
245 新闻 xīnwén 2:14:48
246 新鲜 xīnxiān 2:15:16
247 信用卡 xìnyòngkǎ 2:15:46
248 行李箱 xínglǐxiāng 2:16:17
249 熊猫 xióngmāo 2:16:51
250 需要 xūyào 2:17:24
251 选择 xuǎnzé 2:17:54
252 要求 yāoqiú 2:18:26
253 爷爷 yéye 2:18:56
254 一定 yídìng 2:19:28
255 一共 yígòng 2:20:02
256 一会儿 yíhuìr 2:20:49
257 一样 yíyàng 2:21:20
258 以前 yǐqián 2:21:54
259 一般 yìbān 2:22:25
260 一边 yìbiān 2:22:57
261 一直 yìzhí 2:23:36
262 音乐 yīnyuè 2:24:09
263 银行 yínháng 2:24:41
264 饮料 yǐnliào 2:25:09
265 应该 yīnggāi 2:25:46
266 影响 yǐngxiǎng 2:26:18
267 用 yòng 2:26:51
268 游戏 yóuxì 2:27:24
269 有名 yǒumíng 2:27:56
270 又 yòu 2:28:28
271 遇到 yùdào 2:28:58
272 元 yuán 2:29:34
273 愿意 yuànyì 2:30:19
274 月亮 yuèliang 2:30:55
275 越 yuè 2:31:26
276 站 zhàn 2:31:58
277 张 zhāng 2:32:28
278 长 zhǎng 2:33:05
279 着急 zháojí 2:33:41
280 照顾 zhàogu 2:34:13
281 照片 zhàopiàn 2:34:52
282 照相机 zhàoxiàngjī 2:35:19
283 只 zhī 2:35:53
284 只 zhǐ 2:36:27
285 只有…才… zhǐyǒu…cái… 2:36:57
286 中间 zhōngjiān 2:37:32
287 中文 Zhōngwén 2:38:05
288 终于 hōngyú 2:38:40
289 种 zhǒng 2:39:19
290 重要 zhòngyào 2:39:50
291 周末 zhōumò 2:40:23
292 主要 zhǔyào 2:40:55
293 注意 zhùyì 2:41:27
294 自己 zìjǐ 2:42:04
295 自行车 zìxíngchē 2:42:36
296 总是 zǒngshì 2:43:14
297 嘴 zuǐ 2:43:46
298 最后 zuìhòu 2:44:14
299 最近 zuìjìn 2:44:46
300 作业 zuòyè 2:45:16