Video Transcript

Basic English Vocabulary 7

Pinyin – English
1) chuán = Boat
2) dìdì = Younger Brother
3) fángjiān = Room
4) fēnzhōng = Minute
5) fúwùyuán = Waiter (Waitress)
6) gēgē = Older Brother
7) gōnggòng qìchē = Bus
8) gōngsī = Company
9) háizi = Child
10) hào = Number
11) jīchǎng = Airport
12) jīdàn = Egg
13) jiàoshì = Classroom
14) jiějiě = Older Sister
15) kāfēi = Coffee
16) kǎoshì = Exam
17) kè = Lesson (Class)
18) lù = Road
19) mèimei = Younger Sister
20) nánrén = Man
21) niúnǎi = Milk
22) nǚrén = Woman
23) pángbiān = Side
24) piào = Ticket
25) qīzi = Wife
26) qùnián = Last Year
27) shēntǐ = Body (Health)
28) shēngrì = Birthday
29) shíjiān = Time
30) shìqíng = Matter (Thing)
Hanzi – English
1) 船 = Boat
2) 弟弟 = Younger Brother
3) 房间 = Room
4) 分钟 = Minute
5) 服务员 = Waiter (Waitress)
6) 哥哥 = Older Brother
7) 公共汽车 = Bus
8) 公司 = Company
9) 孩子 = Child
10) 号 = Number
11) 机场 = Airport
12) 鸡蛋 = Egg
13) 教室 = Classroom
14) 姐姐 = Older Sister
15) 咖啡 = Coffee
16) 考试 = Exam
17) 课 = Lesson (Class)
18) 路 = Road
19) 妹妹 = Younger Sister
20) 男人 = Man
21) 牛奶 = Milk
22) 女人 = Woman
23) 旁边 = Side
24) 票 = Ticket
25) 妻子 = Wife
26) 去年 = Last Year
27) 身体 = Body (Health)
28) 生日 = Birthday
29) 时间 = Time
30) 事情 = Matter (Thing)

Flashcards

Download

Share