Video Transcript

Basic English Vocabulary 5

Pinyin – English
1) Bù = No
2) dōu = All
3) hěn = Very
4) méi = Not
5) tài = Too
6) dà = Big
7) duō = Many
8) gāoxìng = Happy
9) hǎo = Good
10) lěng = Cold
11) rè = Hot
12) shǎo = Few
13) xiǎo = Small
14) hé = And
15) běn = Measure Word for Books
16) gè = Measure Word for Persons and Some Objects
17) suì = Age
18) kuài = Piece
19) xiē = A Few
20) zài = At
21) de = Possessive Particle
22) le = Past Tense Marker
23) ma = Question Marker
24) ne = Indicates a Suggestion
Hanzi – English
1) 不 = No
2) 都 = All
3) 很 = Very
4) 没 = Not
5) 太 = Too
6) 大 = Big
7) 多 = Many
8) 高兴 = Happy
9) 好 = Good
10) 冷 = Cold
11) 热 = Hot
12) 少 = Few
13) 小 = Small
14) 和 = And
15) 本 = Measure Word for Books
16) 个 = Measure Word for Persons and Some Objects
17) 岁 = Age
18) 块 = Piece
19) 些 = A Few
20) 在 = At
21) 的 = Possessive Particle
22) 了 = Past Tense Marker
23) 吗 = Question Marker
24) 呢 = Indicates a Suggestion

Flashcards

Download

Share