Video Transcript

Basic English Vocabulary 4

Pinyin – English
1) ài = To Love
2) bù kèqì = You’re Welcome
3) chī = To Eat
4) dǎ diànhuà = To Make a Telephone Call
5) dú = To Read
6) duìbùqǐ = Sorry
7) gōngzuò = To Work
8) hē = To Drink
9) huí = To Come Back
10) huì = Can
11) jiào = To Call
12) kāi = To Open
13) kàn = To Look At
14) kànjiàn = To See
15) lái = To Come
16) mǎi = To Buy
17) méiguānxì = It Doesn’t Matter
18) néng = Can
19) qǐng = Please
20) qù = To Go
21) rènshì = To Know
22) shì = To Be
23) shuìjiào = To Sleep
24) shuōhuà = To Speak
25) tīng = To Listen
26) xǐhuān = To Like
27) xià yǔ = To Rain
28) xiǎng = To Miss
29) xiě = To Write
30) xièxiè = Thanks
31) xuéxí = To Study
32) yǒu = To Have
33) zàijiàn = Good-bye
34) zhù = To Live
35) zuò = To Do
36) zuò = To Sit
Hanzi – English
1) 爱 = To Love
2) 不客气 = You’re Welcome
3) 吃 = To Eat
4) 打电话 = To Make a Telephone Call
5) 读 = To Read
6) 对不起 = Sorry
7) 工作 = To Work
8) 喝 = To Drink
9) 回 = To Come Back
10) 会 = Can
11) 叫 = To Call
12) 开 = To Open
13) 看 = To Look At
14) 看见 = To See
15) 来 = To Come
16) 买 = To Buy
17) 没关系 = It Doesn’t Matter
18) 能 = Can
19) 请 = Please
20) 去 = To Go
21) 认识 = To Know
22) 是 = To Be
23) 睡觉 = To Sleep
24) 说话 = To Speak
25) 听 = To Listen
26) 喜欢 = To Like
27) 下雨 = To Rain
28) 想 = To Miss
29) 写 = To Write
30) 谢谢 = Thanks
31) 学习 = To Study
32) 有 = To Have
33) 再见 = Good-bye
34) 住 = To Live
35) 做 = To Do
36) 坐 = To Sit

Flashcards

Download

Share