Video Transcript

Basic English Vocabulary 10

Pinyin – English
1) bié = Do Not
2) fēicháng = Very
3) hái = Still
4) jiù = Only (Just)
5) yě = Also
6) yǐjīng = Already
7) yīqǐ = Together
8) zài = Again
9) zhēn = Really
10) zhèngzài = Currently
11) zuì = Most
12) dànshì = But
13) suǒyǐ = So
14) yīnwèi = Because
15) bǐ = To Compare With
16) cóng = From
17) duì = Towards
18) lí = From
19) xiàng = Towards
20) bǎi = Hundred
21) dì yī = First
22) liǎng = Two
23) qiān = Thousand
24) wèi = Hey
25) dàjiā = Everyone
26) měi = Every
27) nín = You (courteous, as opposed to informal)
28) tā = It
29) wèishéme = Why
30) ba = Suggestion
31) de = Adverbial Particle
32) dé = Adverbial Particle
33) guò = Perfect Tense Indicator
34) huòzhe = Continuing Tense Indicator
35) dǎ lánqiú = To Play Basketball
36) cì = Time
37) gōngjīn = Kilogram
38) jiàn = Measure Word For Clothing or Matters
39) yuán = Yuan
40) zhāng = Sheet (Measure Word)

Hanzi – English
1) 别 = Do Not
2) 非常 = Very
3) 还 = Still
4) 就 = Only (Just)
5) 也 = Also
6) 已经 = Already
7) 一起 = Together
8) 再 = Again
9) 真 = Really
10) 正在 = Currently
11) 最 = Most
12) 但是 = But
13) 所以 = So
14) 因为 = Because
15) 比 = To Compare With
16) 从 = From
17) 对 = Towards
18) 离 = From
19) 向 = Towards
20) 百 = Hundred
21) 第一 = First
22) 两 = Two
23) 千 = Thousand
24) 喂 = Hey
25) 大家 = Everyone
26) 每 = Every
27) 您 = You (courteous, as opposed to informal )
28) 它 = It
29) 为什么 = Why
30) 吧 = Suggestion
31) 地 = Adverbial Particle
32) 得 = Adverbial Particle
33) 过 = Perfect Tense Indicator
34) 货着 = Continuing Tense Indicator
35) 打篮球 = To Play Basketball
36) 次 = Time
37) 公斤 = Kilogram
38) 件 = Measure Word For Clothing or Matters
39) 元 = Yuan
40) 张 = Sheet (Measure Word)

Flashcards

Download

Share

[addtoany buttons=”facebook,twitter,reddit,pinterest,tumblr,google_plus,wechat,email”]